NAŠE RODINNÉ KRONIKY   

 


            

 

VÍTAME VÁS NA STRÁNKE   RODINY STRAŇAIOVÁ
Touto webstránkou vzdávame poctu rodine  môjho otca
SZTRÁNYAY GYÖRGYA.

SZTRÁNYAYOVCI PRIEZVISKO PREDKOVIA RODOKMEŇ č. 0RODOKMENE č. I.-II. RODOKMEŇ č. III.	NAŠE TRADÍCIE
 

Zverejnenie nášho rodokmeňa sa pokúša čiastočne zhrnúť takmer 30 ročné - z laického pomaly amatérskym sa stávajúce - bádanie rodiny. Cieľom je predovšetkým umožnenie ďalších pripojení k rodokmeňu, ale nepostráda ani pohnútku hrdosti z našej práce.
Jeho vznik je dobrým príkladom na to, že v bádaní stále sa širšie roztvárajúce časové odstupy majú za dôsledok zmenu systému bádania za chodu, premeny od základov, ktoré spolu prinášajú straty a zdvojenie práce.

Rodinná kronika sa najprv, využijúc technické možnosti, zrodila vo formáte obrázkami bohato ilustrovaných albumov jednotlivých rodín, najskôr našej rodiny, potom rodiny  našich mám, starých mám a na konci rodiny našich neviest.

T
ieto knihy sú súhnom ústnych podaní, našich dokumentov a našich bádaní, sú výsledkom kolektívnej práce rodín zo slovenska a maďarska, z ktorých prvý zväzok sa zrodil v roku 1993 a píše sa stále ďalej.

Tieto knihy sú súhnom ústnych podaní, našich dokumentov a našich bádaní, sú výsledkom kolektívnej práce rodín zo slovenska a maďarska, z ktorých prvý zväzok sa zrodil v roku 1993 a píše sa stále ďalej.
N
eskôr sme použili kresliaci program vhodný na tvorbu webstránky.

Ako výsledok tohto procesu  vám predstavujeme spoznávanie nasledovných rodín, ktoré sa prostredníctvom rodiny strányai spájajú v rodokmeň doplený vetvami našich mám v prarodokmeň.


Toto sú naše vlastné rodiny:
rodina ZÁNYI, rodina SZTRÁNYAY (rodiny Dessewffy, Dubniczky, Inkey, Lengyel, Majthényi, Mikovinyi, Pongrácz)
rodiny našich mám a starých mám,prastarých mám,: rodina KAJÁN , rodina SKONDA, rodina SCHREINER , rodina JANCSÓ rodina GLATZ.
rodiny našich neviest
: rodina GEIGER, rodina NEHÉZ. , rodina CHOVAN.

                                            Naše webstránky sú dostupné aj z tejto stránky.

Rodiny a naše kroniky sú predstavované a aktualizované priebežne. Prostredníctvom rodiny Sztrányay predstavujeme aj v dávnejších dobách cez manželky do príbuzenského vzťahu vstupujúce rodiny a s nimi súvisiace vetvy.
Programom
 poskytované riešenia sme sa pokúšali maximálne využiť, dáva predsa možnosti k tomu, aby užívateľ :
  
    Ľahko našiel styčné mená prípadne miesta,
   
  Spoznal zozbierané informácie a obrázky k osobám nachádzajúcim sa v jednotlivých rodokmeňoch,
    
*   Ženské línie sme sa snažili tiež spojiť so základným rodokmeňom, aby tak spĺňal základné
          požiadavky
"prastromu“ , tj. Rozrodu.
    
*  Pri tvorbe databázy sme zohľadnili kritériá ochrany osobných údajov žijúcich osôb, pri ktorých
         
uvádzame len ich mená. Výnimku tvoria len prípady, v ktorých sa nám podarilo získať súhlas
          dotknutých osôb. 

     
*  Údaje sú z času na čas aktualizované.
    
*  Mená sú uvedené vždy v tvare náchádzajúcom sa v príslušnej matrike, či inom prameni. Vzhľadom na
         zahraničných užívateľov ich upravujeme do poradia:
meno, priezvisko. Z podobných príčin uvádzame 
         dátumy v poradí:
deň, mesiac, rok.  

      


 Stav:  
Apr. 2011.

           György Sztrányai  A JEHO MANŽELKA  Ildikó  Zányi
                               bratranec Dr. Miklós Sztrányay 

 

Prosíme pošlite vaše postrehy, zaujímajú nás!
Na vaše otázky radi odpovieme
!   
                        
     Naša adresa:                 

Počet našich hostí :

 

nAŠE ĎALŠIE ZDROJE:
Magyar Országos Levéltár
(maďarský Štátny Archív)
Veszprém M egyei Levéltár
(Archív Vesprémskej Župy)
Békés Megyei Levéltár
(Archív Békéšskej Župy)
Országos Sz échenyi Könyvtár
tátna SZécsényiho Knižnica)
Archívy na Slovensku
(Bytča, Košice, Bratislava, Nitra)
vydavateľstvo ARCANUM
bádateľňa Familysearch báza  
RadixIndex
stránka Családfakutató a jej priatelia